Regler vid ombyggnation

Vad gäller vid ombyggnationer i lägenheterna?

Läs igenom "Byggregler och riktlinjer". Länk återfinns längre ned på denna sida!

Fastigheten är nu inne på sitt andra decennium och allt fler av medlemmarna har eller kommer under de närmaste åren att renovera/bygga om kök, badrum eller göra andra åtgärder i lägenheterna. När man gör det är det väldigt viktigt att tänka på några saker.

  • Vid renoveringar av sådan typ att de ska anmälas till styrelsen i enlighet med stadgarna § 45 ska ansvarsförbindelse skrivas på och lämnas till styrelsen. Syftet är att säkerställa att medlemmen förstår sitt ansvar i enlighet med föreningens stadgar och specifikt att arbetet ska ske på ett fackmannamässigt sätt men även att göra medlemmen uppmärksammad på de gemensamt överenskomna trivselreglerna i föreningen vid renoveringar. "Ansvarsförbindelsen" återfinns i länk längre ned på denna sida!
För specifika regler och gemensamt överenskomna trivselregler i föreningen hänvisas till stadgarna och trivselreglerna som går att hitta på hemsidan, nedan är några av frågorna som man bör vara medveten om och fundera över inför en ombyggnation: 
  • Man får inte göra ingrepp i bärande konstruktioner eller fasta installationer som exempelvis ventilation utan styrelsens godkännande
  • Motorfläktar får inte installeras i kök. Det ska vara fläkt med självdrag - vissa undantag finns och all typ av påverkan på luftflöden i kök ska säkerställas också fortsatt ge godkända luftflöden vid den obligatoriska ventilationskontroller som genomförs var 6:e år i föreningen. Se mer på A-Ö under Ventilation!
  • Vid renovering av badrum bör alltid hantverkare som är våtrumscertifierade anlitas. Tänk på att byggstandard har ändrats sedan fastigheten byggdes. Kraven är idag hårdare.
  • Ombyggnationer av badrum ska alltid anmälas till styrelsen. Syftet är att vi ska kunna ha gemensam kontroll över genomförda åtgärder om det skulle uppstå problem. Styrelsen ska inte godkänna ombyggnationen utan det räcker med att meddela att man ska renovera/bygga om, inte exakt vad man ska göra.
  • Större ingrepp som innebär ändrad planlösning i lägenheterna ska anmälas till styrelsen. Anmälan ska också kompletteras med ritning/skiss där ändringarna framgår, så den nya planlösningen kan dokumenteras.
  • Om s.k. byggsäckar används för byggavfall skall detta meddelas styrelsen i förväg. Läs också vilka krav Solna Stad ställer när det gäller byggsäckar https://www.solna.se/download/... 

Reglerna här ovan är till för att vi tillsammans kan säkerställa vår fastighets, och därmed våra lägenheters, långsiktiga värde samt främja grannsämjan genom att följa gemensamt överenskomna trivselregler i föreningen.

Senast uppdaterad 2022-07-27 av Anette Berggren.

Ansvarsförbindelse vid renovering

Arkivet
  • Inga inlägg finns
Besöksräknare

214 590 besökare sedan 2014-01-24