A-Ö

På denna sida samlar vi blandad information i bokstavsordning.

Hoppa direkt till: A B C E F G H I M N P R S T U V Å

A

Allmänna utrymmen

Förråd finns i varje portuppgång men tilldelat förråd kan finnas på annan adress än lägenheten. Se numrering på förråd som motsvarar föreningens lägenhetsnummer.

Övernattningslägenhet eller festlokal finns ej. Styrelsens brevlåda och styrelserum finns på Pomonagatan 4.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är tillåten efter godkännande från styrelsen. Ansökan görs genom blankett som kan laddas ner från denna hemsida.

Styrelsen och föreningen förhåller sig alltid till medlemmen, aldrig till hyresgästen. Det är alltid medlemmen som löpande får information från styrelsen och som har fullt ansvar för att hyresgästen följer föreningens stadgar och regler.

Styrelsen ska alltid i förväg ges information om vem det är som är boende i lägenheten.

Se även:

Avgift

Föreningsavgiften hanteras av SBC och inkluderar debitering av kostnad för el. Varje lägenhets elmätare avläses på distans och debiteringen sker kvartalsvis i efterskott efter faktisk förbrukning. 

I avgiften ingår bredband (1000/1000 Mbps från Ownit) samt kabel-TV (baspaket från Tele 2).

B

Balkong

Se inglasning.

Boendeparkering

Boendeparkering finns i området genom Solna Stads försorg. Detta kräver boendeparkeringstillstånd vilket fås genom kommunen https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/parkering/boendeparkering (elektronisk ansökan finns) samt en löst biljett. På kommunens hemsida finns även en lista på inköpsställen för månads-/säsongsmärke.

Borättspärm

En borättspärm medföljer varje lägenhet. Den innehåller information från byggnationen, däribland information om lägenhetens basutrustning såsom vitvaror, ventilation, med mera. Kontrollera alltid att du fått denna pärm från den du köpt lägenheten av!

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Den boende är ansvarig för att brandvarnare finns och fungerar. Föreningen försörjde alla lägenheter med de första brandvarnare men att ersätta dessa ligger inom medlemmens ansvar. Kom ihåg att kontrollera funktionaliteten regelbundet.

Bredband

Föreningen är ansluten via egen fiber till internet via Ownit. I föreningsavgiften ingår bredband i 1000/1000 Mbit/sekund vilket räcker utmärkt för att kunna surfa på internet, lyssna på musik och strömma film. 

I den månatliga avgiften ingår 1000 Mbps bredband från Ownit. I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag, ofta i anslutning till entrédörren.

För att registrera bredbandsåtkomst kopplar du in en dator med sladd i detta uttag. När du öppnar en webbläsare ska du då automatiskt komma till Ownits kundportal där du får vidare instruktioner för aktivering.

Om du inte når denna kundportal trots att du har en sladd direkt mellan datorn och uttaget så kan du kontrollera att din dators nätverksinställningar är inställda på att ”erhålla IP-adress automatiskt”, ofta står det något om ”DHCP”.

Har du problem med bredbandsanslutningen kontaktar du Ownits kundtjänst på 08-525 07 300 eller support@ownit.se.

C

Cyklar

Cykelrum finns i anslutning till flertalet entréer i föreningens fastighet. Utöver detta finns också cykelparkering i valvet på Anders Lundströms gata samt framför vissa entréer. 

Håll ordning på dina cyklar och återvinn sådana cyklar som du inte längre använder. Tänk på att det är trångt i cykelställen och att de andra medlemmarna uppskattar om du tar bort dina gamla cyklar.

E

El

För att åstadkomma lägst möjliga elpriser upphandlar föreningen elförbrukningen kollektivt. Föreningen tar hänsyn till miljöaspekter i valet av elleverantör.

Elförbrukning mäts individuellt för varje lägenhet och debiteras därefter. Debiteringen sker kvartalsvis i efterskott och kommer på ordinarie faktura från SBC. 

Enskild medlem kan läsa av sin egen förbrukning genom inloggning hos leverantör. Se guide i dokumentarkivet.

Se även:

F

Fasadmålning

Det är inte tillåtet att måla om fasaden på sin balkong. Det är däremot tillåtet att måla undersidan på ovanstående balkong vit. 

Felanmälan

För fastighetsfrågor ska Nordstaden kontaktas. På akuttid används journummer, men tänk på att jourutryckningar är mycket kostsamma och kommer att debiteras medlemmen om felet härrörde till den enskilda lägenheten.

Se även:

Fönster och balkongdörrar

Det är medlemmen som är ansvarig för alla lägenhetens fönster och balkongdörrar. Byte av fönster och balkongdörr får dock inte göras utan godkännande av styrelsen och då endast till godkända fönster/dörrar. Föreningen samordnar inköp av dessa.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen enligt föreningens stadgar och brukar som regel äga rum på årets första halva, vanligtvis i maj. Kallelse delas ut i brevlådorna.

Försäkring

I vanliga fall tecknar man som Brf-medlem en hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg. Detta tillägg ger i regel skydd mot till exempel vattenskador i din lägenhet, där du i annat fall kan hållas skyldig även till skador på fastigheten.

Föreningen har dock för alla medlemmar tecknat en kollektiv försäkring hos Brandkontoret för det så kallade bostadsrättstillägget. Detta brukar i annat fall tecknas av den enskilde medlemmen som ett tillägg till hemförsäkringen, men som medlem i Brf Pomona behöver du alltså inte teckna ett sådant tillägg. Tillägget fortsätter att gälla även vid andrahandsuthyrning, dock måste hyresgästen teckna egen hemförsäkring.

Förvaltning

Föreningen köper ekonomisk förvaltning av SBC och teknisk förvaltning av Nordstaden. Information och kontaktvägar till dessa finns både på hemsida och anslaget i trappuppgång.

Se även:

G

Garage

Föreningen har ett garage med 58 platser för bil och 7 platser för motorcykel. Bilplatserna har som regel kö.

Se även:

Grillning

Enligt föreningens regler är det inte tillåtet att grilla på balkonger, terasser eller uteplatser oavsett typ av grill. Detta är på grund av var lägenheternas friskluftsintag finns.

En grillplats finns anlagd på innergården. Grillplatsen har egna regler som finns anslagna på plats. Det är inte tillåtet att permanent parkera sin grill vid grillplatsen.

H

Hiss

Samtliga hissar är utrustade med nödtelefon. Felanmälan av hissarna görs till ITK Hiss. 

Se även:

Hyresgäster

Föreningen har fem lokaler som upplåts till kommersiella hyresgäster. Tre av dessa lokaler inrymmer restauranger. De övriga två inrymmer en tandläkare och en frisör.

I

Inglasning av balkong

Inglasning ska göras på ett sätt som så långt det är möjligt bevarar fastighetens utseende och ska självklart utföras av auktoriserad installatör. Föreningen har inte en förvald leverantör.

Föreningen har tidigare haft ett generellt byggnadslov för inglasning av balkong, men detta har gått ut. Medlemmar som vill glasa in sin balkong måste därför söka eget bygglov från kommunen.

Innergård

Föreningen har en mycket välskött innergård, till stor del tack vare vår trädgårdsgrupp. 

Den löpande skötseln är på entreprenad, i nuläget av Segerströms. Innergårdens gångar hålls fria vintertid. 

Lek är givetvis uppmuntrat på innergården och en leksakslåda finns i anslutning till sandlådan för att förvara leksaker. På grund av eko mellan husfasaderna får enbart mjuka bollar användas vid bollek, med andra ord är vanliga fotbollar och andra hårda bollar inte tillåtna.

Se även:

M

Markiser

För montering av markis krävs auktoriserad installatör.

För att fastigheten ska hålla sitt enhetliga utseende får färgsättningen på markiserna vara i Sandatex beige nr 15/93 (NCS ???) eller grå nr 79 (NCS 4000-N) och enfärgade vilket också följer arkitektens instruktion. 

Motioner

Använd följande mall när ni skriver motioner till årsmötet.

Se även:

N

Nycklar och brickor
För att beställa nya nycklar behöver ett mail skickas till styrelsen med följande information: 

 • Namn på kontaktpersonen,
  alltså den person som skall kvittera ut nyckeln
 • E-post till kontaktpersonen
 • Mobilnummer till kontaktpersonen
 • Nyckel-ID, se nedan för referens
 • Systemnummer

Styrelsen beställer sedan nycklar från Råsunda Säk där du sedan kan
hämta dem och betalar dem. Observera att detta enbart gäller nycklar som
tillhör föreningens låssystem. Har du dubbla lås på din lägenhetsdörr
är det så kallade ”underlåset” ditt eget.

För beställning av fler brickor, kontakta styrelsen och meddela då:

 • Vad brickan ska användas till (så vi vet om vi ska ha några begränsningar i tillgången till fastigheten, t.ex. för städfirmor eller andra leverantörer)
 • Hur många brickor ni önskar
 • Om brickan ska ha tillgång till ert postfack

För brickorna kan en beställningsblankett användas som finns längst ned på på vår sida om vårt passersystem, följ länken nedan.

Brickorna programmeras av styrelsen och levereras senast till nästa styrelsemöte (2:a måndagen varje månad). Varje bricka kostar 100 kr/st som betalas till föreningens swish-konto eller kontant vid hämtningstillfället.

Se även:

P

Pantsättning

Om du vill ändra pantsättning av din lägenhet så kontaktar du SBC:s kundtjänst. Det är SBC som på uppdrag av föreningen hanterar meddelanden om pantsättning samt utdrag ur lägenhetsregistret.

Notera att föreningen tar ut en pantsättningsavgift på 1 % av gällande prisbasbelopp som betalas av pantsättaren.

Portkod

Sedan 1:a september 2016 har portkoderna tagits bort i föreningen, istället används brickor och porttelefoner för att komma in i fastigheten. Porttelefonerna fungerar endast mellan 07-22. Följande portar har porttelefoner:

 • Gustav III:s Boulevard 39, Pomonagatan 2-4, Anders Lundströms Gata 10-12
 • Signe Tillischgatan 2-4, Frögatan 1, Gustav III:s Boulevard 41-43

 

R

Renovering

Renovering av lägenhet innefattar ett antal specialregler för medlemmen.

 • Bortforsling av avfall ska ombesörjas av medlemmen eller av anlitad leverantör. Föreningens soprum får aldrig användas till avfall i samband med renovering.
 • Vid renovering av våtrum ska arebetet genomföras fackmannamässigt. Styrelsen förordar starkt att valda hantverkare ska ha certifikat för aktuellt typ av arbete!
 • Bärande väggar får inte ändras utan styrelsens tillåtelse. Ändringar som påverkar frågor som berörs i §45 i stadgarna ska alltid godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas.

Tänk på dina grannar när du renoverar. Informera dem gärna i förväg och var lyhörd för deras önskemål om tidpunkter då de exempelvis har gäster. Du får inte hamra, borra eller föra motsvarande oväsen utanför 07-21 och extra hänsyn bör visas under helgen.

 

Se även:

S

Sophantering

Föreningen har 7 vanliga soprum och 1 grovsoprum. Soprummen ligger på:

 • Signe Tillischgatan 2 (både vanligt soprum och grovsoprum)
 • Signe Tillischgatan 4
 • Frögatan 1
 • Frögatan vid garaget - för föreningens hyresgäster
 • Gustav IIIs boulevard 39
 • Pomonagatan 2 och 4

Information om allmänna regler i soprummen samt vad som kan/får källsorteras och slängas i de olika soprummen återfinns i föreningens trivselregler. Tömningschema finns i suprummen.

Se även:

Stadgar och årsredovisning

Föreningens stadgar samt aktuella årsredovisningar finns tillgängliga här på hemsidan.

Se även:

Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig alltid att maila styrelsen@brfpomona.se snarare än kontakt med enskild styrelsemedlem. Du kan också använda formuläret här på hemsidan.

Styrelsen består av maximalt 5 ledamöter och 4 suppleanter och har som regel möten en gång per månad. Vanligtvis äger mötena rum andra måndagen i månaden.

Se även:

Städning

Städning av allmänna utrymmen. 

T

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor i bruk:

 • Signe Tillischgatan 4
 • Anders Lundströms gata 10 (inte i bruk)
 • Anders Lundströms gata 12. Här finns även en grovtvättmaskin.

Bokning görs via digitala tavlorna i respektive entré med hjälp av din bricka.
Det går också bra att boka via nätet på http://pomona.exista.se Kontakta styrelsen för att få ett lösenord.

Se även:

U

Underhållsplan

Föreningen har en underhållsplan vilken ordförande i styrelsen är ansvarig för. Underhållsplanen är upprättad i samarbete med professionella förvaltare och stäms löpande av för att rätt underhåll ska genomföras av fastigheten.

I underhållsplanen anges vilken del av fastigheten det gäller, vilket underhåll som avses, vilken frekvens det ska utföras med, när det utfördes sist och vad den estimerade kostnaden är. På detta sätt kan vi ha en långsiktigt trygg planering av föreningens underållskostnader.

V

Ventilation

Föreningens fastighet har ett energieffektivt ventilationssystem där fläktsystem är installerat centralt. Det betyder att respektive lägenhet inte har några fläktar. Endast självventilerade kökskåpor är därmed tillåtna och detta är mycket viktigt för funktionaliteten i ventilationssystemet.

I varje lägenhet sitter friskluftsintag under fönster. Dessa intag är försedda med ventilationsfilter som regelbundet behöver rengöras och vid behov även bytas. Föreningen samordnar ibland inköp av dessa filter, kolla med styrelsen.

Fast installation av AC-enhet, i synnerhet där håltagning krävs, har efter konsultation med ventilationsexpert beslutats vara förbjudet.

Var 6:e år görs en obligatorisk OVK vid föreningen. För att förtydliga vad som gäller avseende luftflöden och de delar som påverkar respektive lägenhets luftflöde har styrelsen ställts samman följande text avseende ventilation: 

 • Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för underhåll och utbyten av fläktkåpa och tillhörande ventilationstrumma samt eventuella frånluftdon
 • Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att lösningen som installeras (vid t.ex. köksrenovering eller byten av fläktkåpa) leder till godkända luftflöden. Dessa kontrolleras var 6:e år i en lagstadgad OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) som genomförs för hela föreningen samtidigt. Om medlemmen installerat en lösning som ger oacceptabla värden i OVK kommer medlemmen på egen bekostnad behöva bygga om lösningen så att godkända OVK-värden uppnås.
 • OVK var 6:e år samordnas av föreningen. De bostadsrättsinnehavare som ej tillåter access till sin lägenhet vid OVK-tillfället får själva betala senare besiktning, liksom samma sak vid ombesiktningar p.g.a. av anmärkningar vid den av föreningen anordnade OVK -besiktningen.
 • Vid ombyggnation får inga motorfläktar installeras i kök eftersom föreningens ventilationssystem bygger på centrala frånluftsfläktar (sitter på taken på respektive fastighet). Undantaget är om bostadsrättsinnehavaren installerar en fläktkåpa med kolfilter. Denna typ av installation får enbart göras under förutsättning att befintlig ventilationsöppning i köket förses med fackmannamässigt frånluftdon och ej övertäcks. Anlitande av ventilationskonsult för att ställa in frånluftdonet rekommenderas för att säkerställa rätt luftflöden (inför nästa OVK godkända luftflöden) om denna typ av lösning väljs.
 • Bra att veta om bostadsrättsinnehavaren väljer att flytta spisen från originalposition i köket, förlänga/göra nya dragning av ventilationstrumma från ventilationsuttaget till den nya spispositionen och/eller väljer en annan typ av spiskåpa än befintlig är att dessa åtgärder teoretiskt kan påverka luftflödena (pga av ändrade luftmotstånd i de nyinstallerade delarna) och därmed resultaten vid OVK-mätningarna. Föreningen rekommenderar att man vid osäkerhet rådgör med ventilationskonsult innan installation.
Värme

Fastigheten värms med miljö- och kostnadseffektiv fjärrvärme. Värmen regleras automatiskt.

Å

Återvinning

Se sophantering.