Trivselregler

Här finner du Brf Pomonas ordnings- och trivselregler. Senaste uppdateringen skedde 2020-07-05.

Ordningsregler/trivselregler

I en bostadsrättsförening äger du och dina grannar huset tillsammans (inkl gemensamma utrymmen), men du bestämmer själv över underhållet av din bostad.

För den som vill påverka sitt boende och sin närmiljö så finns det goda möjligheter till det. Som medlem i bostadsrättsföreningen kan du på årsstämman vara med och välja styrelse, revisorer och besluta om föreningens ekonomi.

Grannsämja

För att grannsämja skall fungera krävs att vi visar hänsyn och generositet mot andra och deras vanor. Att spika och borra sena kvällar och tidiga morgnar gör ingen glad. Högt uppskruvad musik och TV-ljud eller att du går omkring i träskor kan också sätta grannsämjan på prov.

För att undvika störningar med buller inom fastigheten så gäller att tystnad normalt skall råda mellan kl 22 och 07. Arbete som ger upphov till störande ljud, exempelvis borrning, sågning eller spikning, får endast ske mellan 08-20. Vid arbete som kommer ske under en längre tid, exempelvis i flera dagar, bör du informera dina grannar i förväg.

Planerar du att bjuda in till fest kan det vara på sin plats med en förvarning. Då brukar de flesta grannar acceptera att du är mer högljudd än vanligt. Nästa gång är det kanske deras tur. Tänk också på att visa hänsyn mot dina grannar när du använder din uteplats/balkong/terrass. Piska inte mattor och vattna inte blommorna så att det rinner ner till grannen. Släng inte heller cigarettfimpar från balkongen.

Allmänna utrymmen

Entré och trapphus

Entréerna och trapphusen är de platser i huset där vi ofta möts och är ansiktet utåt. Är det städat och rent ger det en signal om god ordning i huset.

För utrymning, städning, underhåll, sjuktransporter mm ska kunna ske så får trapphuset inte används som förvaringsplats. Kraven från brandmyndigheten är höga och det får alltså inte finnas något brännbart eller något som hindrar en utrymning i trapphus, källarkorridorer eller motsvarande.

För cyklar och barnvagnar finns det särskilda utrymmen. Utanför de flesta trapphus finns även cykelställ. Övriga föremål (entrémattor, skor pulkor mm) skall förvaras i lägenheten eller i källarutrymmet. Samma gäller källargångar och passager till garaget.

Lämna inte heller entrédörrar eller källar- och garagedörrar öppna, förhindrar att obehöriga kommer in i fastigheten.

Tvättstugan

Bokning av tvättstugorna görs antingen på de elektroniska informationstavlorna i trapphusen eller på internet. Det är också självklart att göra rent efter sig och att vi respekterar varandras bokade tvättider. Det är vi själva i bostadsrättsföreningen som betalar underhåll och slitage. Efter avslutad tvättid stängs alla fönster och dörrar låses. Tvättmaskiner och torktumlare rengörs från tvättmedel, sköljmedel och ludd liksom avtorkning av golvet. Detaljerade tvättregler finns uppsatta vid varje tvättstuga, vänligen följ dem.

Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna barn ensamma i tvättstugan. Om någon maskin inte fungerar gör du en felanmälan till fastighetsförvaltaren. Telefonnummer finns i både tvättstugan och på anslagstavlan. Undvik om möjligt göra anmälan under jourtid.

Garaget

I garaget är det endast tillåtet att parkera bil och MC på angivna platser. Övriga föremål såsom cyklar, bilbarnstolar, däck, vätskor mm är inte tillåtet att förvara där. Reparationsarbeten och tvätt är inte tillåtna i garaget.
Vid möte i garageinfarten har inkommande fordon företräde, detta av trafiksäkerhetsskäl. Att backa tillbaka ut på Frögatan bedöms som mer riskfyllt, även för omgivningen, än att backa tillbaka in i garaget.

Övriga utrymmen

Om alla hjälps åt att hålla ordning i de gemensamma förråden för cyklar och barnvagnar blir det mycket lättare att hitta sina egna saker. Kom ihåg att släcka och låsa efter dig när du varit i källare, tvättstuga, cykelrum etc. Trasiga cyklar och barnvagnar m m skall fraktas bort av ägaren och inte lämnas kvar eller ställas i något av soprummen.
Det är bra om vi är lite observanta när det gäller de gemensamma utrymmena. Då minskar risken för inbrott och skadegörelse.

Sopor

I fastigheten finns 8 st soprum. 6 av dessa soprum har ett standardutförande med kärl för sorteringen av hushållssopor, matavfall (speciella påsar används som finns i soprummen), pappersförpackningar, tidningar samt glasförpackningar. 1 soprum disponeras av föreningens hyresgäster. Det 8:e soprummet ligger på Signe Tillischgatan 2 och är ett grovsoprum. I grovsoprummet källsorteras elavfall, metall, plastförpackningar, batterier, ljuskällor samt mindre grovsopor.

Grovsopor som slängs i de kärl som finns för detta ska fördelas och packas på sådant sätt att kärlen inte fylls mer än till kanten. Större grovsopor ska antingen köras av medlemmen själv till kommunens återvinningscentraler eller styckas och delas ned till mindre storlekar innan de slängs i föreningens grovsopkärl. Föreningen betalar grovsopshämtningen per kubikmeter. Då källsortering finns för t.ex. plast och papper ska dessa typer av sopor så långt som möjligt slängas i kärl för detta och inte i grovsopkärlen. Wellpapp och pappförpackningar skall vikas ihop så att de tar minsta möjliga plats. Inget avfall, oavsett orsak, får ställas på golvet/utanför sopkärlen som finns i soprummen. Det finns tydliga skyltar över samtliga kärl i samtliga soprum med exempel på vad som får och inte får slängas i aktuella kärl.

Avfall som det inte finns kärl för (möbler, cyklar, barnvagnar o dyl) skall av var och en fraktas bort till närmaste återvinningscentral. När det gäller miljöfarligt avfall (färg, lim, bilbatterier) så kan man lämna sådant förutom på återvinningsstationerna även på bensinstationen OKQ8 i Bergshamra eller stadens mobila miljöstation. Det finns en extra batteriholk samt pantmaskin i Hemköp.

Mer information om sophantering och återvinning finns att hämta på hemsidan: https://www.brfpomona.se/sidor/soprum-och-atervinning

 

 

Inre underhåll

För kyl/frys, diskmaskin och spis, som från fabrik är försedd med jordad stickpropp är det tillåtet att själva ansluta till elnätet. För torkskåp/torktumlare gäller att installationen skall göras av behörig installatör. Spara informationsbroschyrerna!

Var uppmärksam på läckage och vattenskador. Stäng alltid av vattnet till disk- och tvättmaskin när de inte används.
Alla fasta el- och vattenanslutningar måste göras av en behörig installatör annars gäller inte försäkringar och garantier. Lägenheterna är försedda med jordfelsbrytare.

Vill du sätta upp markis så rekommenderas firma Haga Solskydd (fler företag finns). För att fastigheten ska hålla sitt enhetliga utseende får färgsättningen på markiserna vara i Sandatex nr 15 (beige) eller 93 (grå) och enfärgade vilket också följer arkitektens instruktion.

El, tele och IT

För el, tele och IT ansvarar bostadsrättsföreningen (brf) liksom för elcentral, elledning i lägenheten, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare. Du är själv ansvarig för att elinstallationerna i din lägenhet inte har några synliga fel eller skador. Upptäcker du något fel skall du omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren. Det är också du som ansvarar för att de anslutna elapparaterna och armaturerna är i gott skick.

Brf ansvarar för brandvarnarna (inte batteribyte) som fanns monterade vid inflyttningen men ansvarar inte för utbyte av brandvarnarna när de slutar fungera. Föreningen rekommenderar att du sätter upp ytterligare brandvarnare samt regelbunden kontroll av funktionen samt batteribyte vid behov.

Elsäkerhet

Gör en egen liten elbesiktning i din lägenhet. Det finns ofta ganska enkla åtgärder som kan höja elsäkerheten väsentligt. Ju fler elsladdar och skarvar desto sämre säkerhet. En härva av sladdar och grenuttag hamnar lätt i kläm eller skadas på annat sätt. Låt istället en behörig elektriker montera fler vägguttag så höjer du elsäkerheten.

Åtgärda i tid trasiga stickkontakter, skadad isolering på sladdar och lösa vägguttag. Alla eluttag är skyddsjordade. Mer att läsa finns i broschyrerna från Elsäkerhetsverket. www.elsakerhetsverket.se

Det finns alltid minst ett telefonuttag installerat i varje rum i resp lägenhet. Vill du komplettera kan du göra det själv. I fackhandeln kan du få råd om hur du gör.

TV/parabol/bredband

I varje lägenhet finns antennuttag för TV och radio. Vårt hus har kabel-TV via Tele2 (tidigare ComHem) och ett grundabonnemang ingår i årsavgiften. Bredbandsabonnemang från Ownit ingår i årsavgiften. En parabol eller annan yttre TV-antenn får inte fästas i fasaden. Den får endast ställas på balkonggolvet.

Är du osäker, fråga styrelsen.

Vatten och avlopp

Att råka ut för vattenskador i lägenheten är knappast något man önskar sig. Vattenskador tar oftast lång tid att åtgärda och de kan ställa till mycket elände. Håll därför ett vakande öka på rörkopplingar samt anslutningar till disk- och tvättmaskiner.
Vattenskador är ofta dyra att reparera och läckande toaletter och kopplingar kan förbruka energi för tusentals kronor om året. Därför bör du anmäla och åtgärda fel så snart de uppstår.

Bostadsrättshavaren kan bli ansvarig för vattenskador, som drabbar fastigheten, och även för föreningens självrisk.
En vattenskada kan uppstå i princip i alla rum. Radiatorer kan läcka, anslutningar till tvätt- och diskmaskiner kan gå sönder. En missfärgning i taket eller på väggen kan tyda på att det finns en vattenläcka hos din granne.

Kök och badrum är extra utsatta eftersom där finns flera vattenanslutningar. Ett litet hål efter en krok eller en glipa i våtrumsgolvet och väggar räcker för att fukt och vatten ska tränga in. Kakelplattor som sitter löst eller har otäta fogar, små blåsor i golvmaterialet eller en konstig lukt i ett rum kan vara en varningssignal för fukt eller mögel.

Det är också viktigt att ventilationen fungerar bra i alla våtrum. Rengöring av ventilerna bör därför göras regelbundet. Att tvätten torkar långsamt och mycket imma uppstår i samband med duschning kan vara ett tecken på smutsiga och igensatta ventiler.

Kontrollera att golvbrunnen sluter tätt intill våtrumsmatta eller klinkers. Regelbunden rengöring bör därför göras.
Spola aldrig ner kaffesump eller andra matrester i avloppet. Spola heller aldrig ner blöjor, bindor, tops, kattsand eller pappersservetter i toaletten. Hushållspapper och servetter utvidgar sig i vatten, toapapper krymper. Vid upprepade avloppsstopp i lägenheten äger styrelsen rätt ta ut ersättning för åtgärdskostnaderna.

Stäng alltid av vattnet när du ska laga blandare eller andra vattenanslutningar, stäng också gärna av vattnet till främst tvättmaskinen vid längre bortovaro. Om du är osäker kontakta fastighetsförvaltaren, innan du gör något.

Följande kan du göra själv

  • Rensa vattenlås, bottenventil och avloppsbrunn
  • Byta packning och kägla i blandare
  • Vid fel på toalettstolen /toaletten bör fastighetsskötaren kontaktas.

Värme och ventilation

Värmen inomhus regleras efter väderleken. En känselkropp känner av yttertemperaturen och ställer in värmesystemet på en behaglig rumstemperatur. Den grundinställda temperaturen kan du inte påverka själv. Däremot kan du minska/öka värmen på ditt värmeelement.
Täck aldrig över radiatorventilen (elementventilen) på termostatreglerade radiatorer.

Hindra inte luftcirkulationen i rummet genom att ställa möbler eller hänga gardiner framför radiatorerna.
Stäng av termostaten på radiatorerna (elementen) när du vädrar. Kalluften från fönstret gör annars att termostaten ställer in radiatorn på maximal effekt.

Justera värmen med termostatvredet och lufta radiatorerna kan du göra själv. Om inte värmen fungerar bra så kontakta fastighetsförvaltaren.

Av flera skäl är det viktigt att ventilationen fungerar i din lägenhet. Dålig luft kan ge huvudvärk eller allergier. Du riskerar också att få fukt- och mögelskador om inte fukt från kök och badrum ventileras bort. Minimikravet är att luften skall bytas en gång varannan timme.

I vårt hus har vi mekanisk frånluftventilation genom fläktsystem. Luften kommer huvudsakligen in genom tilluftsventiler. Du måste också rengöra filtren i tilluftsventilerna och filtren i radiatorerna regelbundet, se anvisningar nedan.
Fläktsystemen är utrustade med rökdetektor. Om du röker under spiskåpan/köksfläkten kan detektorn lösa ut och styra upp fläktarna på högvarv, något som bara går att återställa manuellt av fastighetsskötaren. Rengöring av spiskåpans/köksfläktens filter bör också göras regelbundet. Observera att endast spiskåpa/köksfäkt för flerfamiljhus får installeras.
Idag finns en lagstiftning om regelbunden och obligatorisk ventilationskontroll (OVK- besiktning), som skall utföras av en oberoende kontrollant. Föreningen ansvarar för att kontrollen utförs. Kontrollen görs vart 6:e år (med början år 2009).

Med hänvisning till stadgarnas §44 får luftvärmepump eller liknande utrustning inte installeras utan styrelsens medgivande samt bygglov från Solna Stad.

Rengöring av uteluftventiler och filter

Öppna luckan ovantill på den lilla ”lådan” som sitter på väggen bakom de element som finns under fönstren, ta ut filtret och tvätta det med rengöringsmedel. Detta bör göras ca 2 ggr per år.
Det finns en lucka undertill på samma ”låda”, som kan öppnas för rengöring inuti.

Rengöring av köksfläkt

Filtret tas ut och tvättas med rengöringsmedel. Detta bör göras 2 ggr per månad. Någon gång per år måste fläktkåpan göras ren även bakom filtret. Se manual för resp modell.

Rengöring av frånluftsventilen i badrum och toalett (kan finnas i klädkammare)

Hela frånluftsdonet kan dras ut och rengöras. Görs lämpligen samtidigt som man rengör tilluftsdonen i de andra rummen.

Uteplats/altaner, balkonger och terrasser (även de som vetter mot gatan)

Dessa ytor skall användas på så sätt att det ger ett vårdat intryck. Att grilla är inte tillåtet utan skall ske i anslutning till den grill som finns på gården. Blomlådor skall placeras på insidan av balkong/terrassräcket.

Rökning på balkonger/uteplatser/terrasser har blivit ett "hett" ämne. Med anledning av de olägenheter detta skapar för många uppmanar Styrelsen till att rökning på balkonger/uteplatser/terrasser helt undviks.

Ansvaret för balkonger och terrasser åligger föreningen. Att göra ingrepp i balkonggolv eller terrassgolv kräver styrelsens godkännande.

För den som vill glasa in sin balkong krävs ett giltigt bygglov och godkännande av styrelsen. Detta gäller även andra förändringar som kan sägas ändra fastighetens utseende och karaktär.

Uteplatser på markplan
Till de flesta marklägenheterna hör ett område som är markerat med stenplattor. Det är endast denna yta som ingår i lägenhetens samlade yta. Etablering av eventuella trädäck som går utanför det som begränsas av stenplattorna skall godkännas av styrelsen på förhand. Markområdet mellan stenplattorna och förekommande häckar hör till  föreningen vilket innebär att föreningens trädgårdsentreprenör skall kunna utföra skötsel även på lägenhetssidan av häckarna. 

Medlems ansvar:
- Trädäck skall  enkelt kunna monteras bort om husets underhåll så kräver, sådan demontering/återställande sker på lägenhetsinnehavarens bekostnad. 
- Altanen ska återställas på bekostnad av lägenhetsinnehavaren om föreningen begär det
- Lägenhetsinnehavaren ansvar för underhåll av altanen
- Motorfordon är inte tillåtna på innergården

Skadedjur

Skadedjur är tyvärr inte ovanliga. Mjölbagge, pälsänger och silverfisk hör till de vanligaste. För att bli av med de otrevliga krypen skall du omedelbart, när de dyker upp, anmäla det till fastighetsskötaren. Då kan sanering snabbt ske.

Ansvarsfördelning föreningen-bostadsrättsinnehavaren

I en bostadsrättsförening ansvarar du själv för det underhåll och de reparationer som behövs i din lägenhet. Exempel på det du själv har att åtgärda vid behov är invändig målning (inbegripet fönstrens insida), tapetsering, underhåll av golvbeläggning och våtrumsbeklädnad.

Föreningen ansvarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Grundregler för hur ansvaret för underhåll och reparationer fördelas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren finns inskrivna i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Se närmare i föreningens stadgar.

Du får göra en hel del med din lägenhet bara det görs på ett fackmannamässigt sätt. I vissa fall krävs styrelsens godkännande. Måla, tapetsera och lägga nytt golv är naturligtvis helt upp till dig. Du får även riva eller bygga icke bärande väggar men du skall i så fall informera styrelsen på förhand. Om det du planerar att göra påverkar husets installationer av vatten, värme, el eller ventilation skall styrelsen emellertid kontaktas för godkännande innan arbetet påbörjas. Efter slutfört arbete skall besiktning utföras och godkännas av styrelsen. Arbetet skall utföras av firma med behörighet. Allt sådant arbete förutsätts bli utfört på tider och sätt som inte stör dina grannar.

En del av din månadsavgift till föreningen avsätts i en reparationsfond för fastighetens underhåll.

Styrelsen rekommenderar att alla boende tecknar hemförsäkring. Skulle en olycka hända så täcker hemförsäkringen stora delar, om inte olyckan sker uppsåtligt. Sådana särskilda villkor finns upptagna i varje hemförsäkringsavtal. Det finns en kollektivt tecknad bostadsrätts- tilläggsförsäkring av föreningen varför sådan inte behöver tecknas enskilt.

Om lägenhetsnyckel förkommer skall polisanmälan alltid göras. Vid rekvisition/utkvittering av nya nycklar skall polisanmälan visas upp.
Föreningen använder sig av s.k. brickor för beröringsfri upplåsning av samtliga dörrar till gemensamma utrymmen. D.v.s att varje lägenhetsinnehavare endast har behov av nycklar till den egna lägenheten, denna LGH-nyckel går även till samtliga portar i huset. Extra nycklar i fastighetens serie CKP 267 liksom brickor beställes genom styrelsen, i båda fallen till en kostnad för lägenhetsinnehavaren. Nycklar hämtas hos Råsunda Säk medan brickorna tillhandahålles av styrelsen. Förkomna brickor anmäles snarast möjligt till styrelsen. Dock är säkerhetslås (polislås), där sådant finns installerat, liksom kodlås, lägenhetsinnehavarens eget ansvar.

Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas inom fastigheten.

En del av informationen i Bopärmen är inte längre aktuell. Dessa ordningsregler skall till viss del ersätta informationen liksom även nya stadgar mm. gör det.

Husdjur

För dig som har husdjur så gäller det att ta hänsyn till övriga boende i huset som av olika skäl inte tycker om eller är pälsdjursallergiker. För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd av styrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län, veterinärenheten.

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten eller garageplatsen till någon i andra hand utan styrelsens medgivande. Särskild blankett för detta finns och skall lämnas i styrelsens brevlåda. Se Dokumentarkiv.

Utemiljön

Våra gemensamma ytor på gården, lekplatsen och grillen, är till för alla. Grillning får ske på egen grill men endast i anslutning till föreningens grill. Efter grillning på gården är det självklart att man sedan städar upp efter sig och tar med sig soporna hem. Papperskorgarna på gården klarar inte av så stora mängder sopor.

Grönytorna (klippning av gräsmattan, skötsel av buskar) sköts av föreningens fastighetsförvaltare.

Föräldrarna ansvarar för eventuella skador som uppstår på träd, buskar och övriga planteringar liksom väggar, fönster och andra föremål.

Oavsett aktivitet gäller naturligtvis att ej störa eller förstöra. För att alla skall trivas gäller även följande:
- Bollsparkning är tillåten (med mjuk boll utan sömmar) men endast på gräset och på säkert avstånd från blommor och buskar.
- Cykla på gräset är inte tillåtet.
- Vår innergård är privat och inte allmän som många (utomstående) tror. Det är därför inte fel att ifrågasätta om någon rör sig på innergården. Självklart är medlemmarnas vänner välkomna. Ny formulering är under arbete (2019-05-18)

- Att rasta hunden på våra gemensamma ytor är självklart inte tillåtet. Hunden skall hållas kopplad och under uppsikt.
- På senvinter och vår är gräsmattan extra känslig för slitage och för den som bara skall passera över gården, rekommenderas därför att använda grusgången.

Biltrafik på innergården är inte tillåten oavsett tid på året. Undantag medges generellt för föreningens entreprenörer och styrelsen kan även medge tillfällig dispens för medlemmar om tillräckligt bärande skäl kan anföras. Gräsmattor, grusgångar och plattsättning skadas vid upprepad bilkörning och reparation av sådana skador kan komma att belastas medlemmen genom tillägg på årsavgiften. Parkering för mer än i- och urlastning är inte tillåten i någon av portalerna med samma undantag som ovan. 

Parkering och garage

Garageplatser för bil och MC hyrs ut till de boende enl separata hyresavtal. De som önskar hyra anmäler sig till en särskild kö, som administreras av styrelsen med hjälp av UBC. Vill du veta var i kön du befinner dig så kontakta styrelsen.
Anmälan till kön kan göras till styrelsen.

Gemensamma aktiviteter

För tillfället har vi inga planerade gemensamma aktiviteter. Om intresse finns kontakta gärna styrelsen.