Garageplatser och parkering

Om garaget

Föreningens parkeringsgarage har 58 parkeringsplatser för personbilar och 7 platser för MC. Medlemskap i Brf Pomona berättigar till att hyra en bilplats och i förekommande fall en MC-plats per lägenhet i föreningen.

Månadshyran för en garageplats för personbil i Pomonas garage är 1035 kronor medan en parkeringsplats för MC kostar 260 kronor per månad. Avgiften administreras av SBC i anslutning till medlemsavgiften.

Uppsägningstid för garageplats är 1 månad. Betalning erläggs i förskott och enbart för hela månader. Garageplats får ej överlåtas till någon annan.

Garagekö

Då efterfrågan på garageplatser överstiger tillgången finns en garagekö öppen för intresserade medlemmar. Medlem som önskar ställa sig i garagekön meddelar detta till Pomonas styrelse som administrerar kön. Datum för inkommen anmälan avgör inplacering i kön och kötidens längd avgör i sin tur vem som erbjuds hyra ledigbliven garageplats. Så snart den garageansvarige i styrelsen kommit överens med den blivande hyresmannen överlämnas ärendet till vår ekonomiske förvaltare, SBC, som upprättar ett hyreskontrakt för garageplatsen. Medlem ansvarar för att kontaktuppgifter (mail) är aktuella. 

Nuvarande garagekö, hämtad direkt från föreningens ködokument:

Antal köande 34
Första ködatum 2019-04-29
Längsta kötid 63 månader

Anmälan till garagekön

Anmälan till Pomonas garagekö görs skriftligt. Av anmälan skall framgå:

  • Namn och postadress
  • Det ursprungliga lägenhetsnumret ( = nummer på förråd och tvättstugekolv)
  • Kontaktinformation (e-postadress, mobiltelefonnummer)
  • Datum för inlämnad ansökan.

Ansökan kan skickas med e-post till: styrelsen@brfpomona.se eller som ett brev i Pomonas brevlåda på Pomonagatan 4.

Regler för garagekön

  • Endast en plats per medlemslägenhet tillåts så länge efterfrågan överstiger antalet platser
  • Köande medlem behöver inte äga bil
  • När en plats blir ledig tillfrågas den köande som står på tur. Om denne tackar nej eller inte kan kontaktas (medlem ansvarar för att föreningen har korrekta/uppdaterade kontaktuppgifter) inom rimlig tid (ca en vecka) hamnar denne sist i listan

Utflyttande medlem

Medlem som avflyttar från föreningen eller eljest inte längre önskar hyra garageplatsen skall meddela detta till styrelsen i god tid.

Avgående hyresman skall lämna in garagenycklar (2 st.) och ”dosa” för fjärrkontroll av port till styrelsen som sedan ombesörjer att den tillträdande hyresmannen kan kvittera ut dem vid tillträdet.

Dagen innan utflyttningsdatum är också sista dag att man får behålla garageplatsen. Ingen återbetalning görs av kvarvarande dagar av månaden. 

Boendeparkering

Boende i Frösunda som är folkbokförda i Solna Stad och är registrerade bilägare kan genom Solna Stad ansöka om boendeparkering (besök parkeringssidorna på Solna Stads webbplats).

Hyra garageplats för icke-medlemmar

Styrelsen i Brf Pomona har bestämt att garageplatser (såväl bil- som MC-platser) inte hyrs ut till andra än medlemmar i föreningen. Anledningen till detta har att göra med tillträdet till fastigheten ur en säkerhets- och försäkringssynpunkt då man från garaget kommer in i de flesta portar.

Tyvärr kan vi därför inte hyra ut bil- eller MC-platser till boende i andra föreningar i Frösunda.

Arkivet
  • Inga inlägg finns
Besöksräknare

214 585 besökare sedan 2014-01-24