Brf Pomona | 769601-8808
14 aug 2015

Sophämtning, kritmålning på innergården och inför extrastämma

Av John Severinson | 2015-08-14 07:51

Hej kära medlem,

Information om sophämtning
I hopp om att förbättra hanteringen både för oss och för sophämtningen har vi genomfört ett antal mindre ändringar i soprummen. Dels har ett kärl för hushållssopor tagits bort på Frögatan 1 (närmast rondellen) och dels har tidningar och pappersförpackningar bytt plats på Signe Tillischgatan 2 och grovsoprummet. Den första förändringen föranleddes av att soprummet är väldigt trångt och den andra av förhoppningen om att pappkartonger som idag hamnar i grovsoporna kan sorteras lite enklare och hamna i behållare för pappersförpackningar.

Varje soprum har också försetts med skyltar med hämtningsscheman och en liten karta över var närmaste soprum finns att tillgå, i den händelse att någon behållare skulle vara full för tillfället. Vi ber medlemmarna att visa hänsyn och inte överfylla kärl, vilket annars leder till kostsamma extratömningar för föreningen. Du kan hitta schema för sophämtning samt karta över soprummen på vår hemsida. Om du har några förbättringsförslag till sophanteringen i föreningen är du välkommen att kontakta Adam@brfpomona.se.

Kritmålning på innergården
Det råder delade meningar om den kritmålning som ibland görs på innergården. Vissa förknippar det med glada, lekande barn medan andra ser det som nedsmutsning. Styrelsen har beslutat att inte förbjuda kritmålning på innergården. Däremot vill vi påpeka några förhållningsregler. Målningen får endast ske på ytor där den regnar bort av sig själv, vilket därmed innebär att det inte får målas i portalerna eller på vertikala ytor. Det är alltid föräldrarna som är ansvariga och om målningarna inte försvunnit av sig själv på några dagar så måste föräldrarna spola av ytorna. Lite vanligt vatten räcker för att lösa upp färgen.

Inför extrastämma i höst
Som presenterades på ordinarie föreningsstämma är det på grund av ändrade avskrivningsregler nödvändigt att ändra föreningens stadgar innan året är slut. Stadgeändring kräver två stämmobeslut och därför planerar styrelsen en extrastämma under hösten. Erfoderlig kallelse kommer distribueras via post när det är dags. Vi arbetar också med ett underlag för att tydligare förklara skillnaderna i det nya stadgeförslaget vilket efterfrågades senast.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona