Brf Pomona | 769601-8808
13 dec 2015

Energisnål LED-belysning

Av Olof Nordström | 2015-12-13 13:23

Styrelsen beslutade på hösten 2014 att undersöka förutsättningarna för att i vår förening minska elförbrukningen i våra allmänna utrymmen. 

Under längre perioder under 2015 har vi haft belysningsinstallationer på prov i olika utrymmen från olika leverantörer av LED-ljuskällor med och utan närvarostyrning. LED belysning med i de flesta fall närvarostyrning har därefter installerats i trapphusen, hissarna, källargångar, garage, tvättstugor, soprum, innergården etc. 

Vad händer nu?

Det som nu återstår är att byta ut befintlig belysning i medlemmarnas källarförråd. Här vill vi ersätta den glödlampa som en gång fungerade och naturligtvis även de som ännu fungerar mot en LED-lampa med en s.k E27-fattning. Detta hade vi tänkt skulle ske med hjälp av CEMI vår fastighetsförvaltare onsdagen den 13 jan 2016 med början kl 07.00.

Som du förstår kommer det att krävas tillträde till de förråden som är berörda vilka är de förråd där det i dag finns armatur och/eller lampsockel installerad.

Till berörda medlemmar kommer vi att skicka separat meddelande för att informera om hur vi har planerat bytet till LED-lampa i källarförråden.  

Men redan nu ber vi dig som har en armatur eller lampsockel i förrådet att frilägga området kring och nedanför lampan i förrådet så att det är möjligt att installera LED lampan.

Bästa hälsningar,

Styrelsen
Brf Pomona

18 nov 2015

Pågående projekt och avgiftsfri månad

Av John Severinson | 2015-11-18 22:42

Kära medlem, här följer viktig information om flera frågor.

Låsprojektet
På extrastämman informerade vi om det pågående låsprojektet i vilket vi ämnar höja fastighetens skalskydd och postskydd. Projektet tuffar på och nu finns på föreningshemsidan en sida med information om var vi står, i synnerhet för den som inte var på extrastämman.

Stamspolning
Stamspolningen har genomförts med lyckat resultat. Som ofta med stamspolningar har vissa följdfel uppstått men vi hoppas att dessa nu ska vara avklarade. Leverantören Lybecks har uppmärksammat ett antal brister och vi kommer att informera om upptäckta brister som kräver åtgärd från medlemmar.

Obligatorisk ventilationskontroll
OVK har genomförts och besiktningsprotokoll kommer lämnas till styrelsen av leverantören Raukas. Föreningen återkommer till de medlemmar som behöver vidta åtgärder. Några medlemmar har inte gjort bostaden tillgänglig för Raukas vilket inte är bra. OVK är en föreskriven kontroll och det är viktigt att var och en följer utdelade instruktioner.

En uppsamlingsomgång kommer att genomföras 10 december. De som berörs av detta kommer bli aviserade av Raukas och nycklar till lägenheter som inte kunnat kontrolleras kan lämnas i föreningens brevlåda samma dag mellan 07.00-08.00. Observera att denna extrakontroll medför merkostnader för föreningen vilket därmed betalas av oss alla, i synnerhet den övervägande majoritet som faktiskt gjorde sina lägenheter tillgängliga enligt instruktion. En framtida möjlighet kan vara att de medlemmar som inte tillgängliggjort sin lägenhet får betala den extra insatsen men styrelsen hoppas att vi slipper gå så långt.

Ekonomiskt resultat
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket bra och vi har en välfylld kassa. Detta bland annat därför att vi lyckats förhandla ned räntorna på våra lån till en låg nivå långt under vår budget. Därför har styrelsen beslutat om en tidig julklapp i form av en avgiftsfri månad som äger rum i januari 2016. Vi kommer därutöver kunna göra en extra amortering på våra lån.

Byte av lampor i förråd
Styrelsen har för avsikt att genomföra ett byte av ljuskällor även i de förråd som i dag har lampor. För det kommer det dock krävas tillträde till förråden i fråga. Vi tittar just nu på hur det enklast låter sig göras och återkommer i frågan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

8 nov 2015

Ny leverantör för fastighetsjour

Av John Severinson | 2015-11-08 14:18

Föreningen byter från och med fredag 13 november (passande datum?) leverantör för fastighetsjour till Dygnet Runt Jour (från tidigare Jourmontör). Fastighetsjouren är den leverantör som på jourtid (kvällar och helger) gör utryckningar till föreningens fastighet i akuta fall. Det kan röra sig om vattenläckor, glasskador, elavbrott eller dylikt.

Telefonsamtal till jouren från och med ovanstående datum ska ske på nytt telefonnummer: 08-18 70 00.

Observera att jourutryckningar och telefonsamtal till fastighetsjouren kostar föreningen mycket pengar. Detta ska bara nyttjas i akuta fall! Felanmälan av icke-akuta frågor eller ärenden som ligger inom medlemmens eget ansvar kan komma att vidarefaktureras denne. Ställ dig alltid frågan "kan det här vänta till nästa vardag?" innan du ringer fastighetsjouren, men kontakta dem alltid om det finns risk för att fastigheten kan ta skada.

 

21 okt 2015

Kommentarer kring ändring av stadgar

Av John Severinson | 2015-10-21 23:17

Kära medlem,

På extrastämman 27 oktober röstar föreningens medlemmar om antagandet av nya stadgar. Detta är en viktig ändring då förändrade avskrivningsregler gör att vi måste ändra ordalydelsen i stadgarna för hur föreningens ekonomi ska skötas. Samtidigt har vi passat på att modernisera stadgarna för att reflektera nya regler för andrahandsuthyrning samt överlag göra stadgarna lättare att förstå.

På föreningens hemsida finns nu både nuvarande stadgar och det nya förslaget att läsa. Förutom det finns kommentar från styrelsen och kommentar från vår förvaltare SBC.

Klicka här för att ta del av dessa dokument.

Vi hoppas att vi ses på extrastämman nästa vecka.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

18 okt 2015

Datum för OVK

Av John Severinson | 2015-10-18 10:55

Planeringen för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är nu färdig. Nedan finner du de datum som gäller. Tillträde krävs till samtliga lägenheter på respektive adress under dagen. Närmare instruktioner kommer delas närmare datumen i fråga.

 • 27/10: Pomonag 2
 • 28/10: Pomonag 4
 • 29/10: ALG 10
 • 30/10 ALG 12
 • 2/11: STG 2
 • 3/11: STG4
 • 4/11: FG1
 • 5/11: GIIIB 43
 • 6/11: GIIIB 41
 • 9/11: GIIIB 39
24 sep 2015

Nyheter i september: Extrastämma, stamspolning, OVK med mera

Av John Severinson | 2015-09-24 07:30

Kära medlem,

Månaderna september och oktober är hektiska för vår förening. Här kommer en samlad uppdatering om vad som är på gång.

Extrastämma
På grund av ändrade avskrivningsregler behöver föreningen uppdatera sina stadgar. Detta röstades igenom på ordinarie stämma i maj men behöver bekräftas av två på varandra följande stämmor och därför kommer en extrastämma att sammankallas 27 oktober. Kallelse och förklarande material kommer gå ut framöver men skriv gärna upp detta datum redan nu. På extrastämman behandlas inga motioner.

Stamspolning
För att hålla vår fastighet och i synnerhet våra avloppsstammar i bra skick har styrelsen beslutat att regelbundet utföra stamspolning. Detta kommer avhjälpa flertalet avloppsproblem men medför betyder också att spolningsfirman behöver tillträde till samtliga lägenheter. Spolning av avloppen sker vecka 42-43 och utförare är Lybecks Högtryckstjänst AB. Mer instruktioner gällande tillträde till lägenheterna kommer.

OVK
Förkortningen står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är något vi är ålagda att göra regelbundet. Detta betyder att ventilationsfirman behöver tillträde till samtliga lägenheter. OVK sker vecka 44-45 och utförare är Raukas Ventilation AB. Mer instruktioner gällande tillträde till lägenheterna kommer. Det är dessvärre inte möjligt att utföra både OVK och stamspolning under samma period.

Städning av soprum
Styrelsen har utökat det relativt nytecknade avtalet med HSB Städ till att även gälla våra soprum. Detta är ett led i den insats vi har gjort för att öka ordningen och fräschheten i soprummen. Städfirman kommer att städa dessa soprum varje vecka med en mer utförlig städning en gång i månaden. Den första städningen har gjorts i samtliga soprum. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla våra soprum i ordning framöver. Kom ihåg att avfall får enbart slängas i avsedd behållare och ingenting får lämnas på golvet i soprummet. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

14 aug 2015

Sophämtning, kritmålning på innergården och inför extrastämma

Av John Severinson | 2015-08-14 07:51

Hej kära medlem,

Information om sophämtning
I hopp om att förbättra hanteringen både för oss och för sophämtningen har vi genomfört ett antal mindre ändringar i soprummen. Dels har ett kärl för hushållssopor tagits bort på Frögatan 1 (närmast rondellen) och dels har tidningar och pappersförpackningar bytt plats på Signe Tillischgatan 2 och grovsoprummet. Den första förändringen föranleddes av att soprummet är väldigt trångt och den andra av förhoppningen om att pappkartonger som idag hamnar i grovsoporna kan sorteras lite enklare och hamna i behållare för pappersförpackningar.

Varje soprum har också försetts med skyltar med hämtningsscheman och en liten karta över var närmaste soprum finns att tillgå, i den händelse att någon behållare skulle vara full för tillfället. Vi ber medlemmarna att visa hänsyn och inte överfylla kärl, vilket annars leder till kostsamma extratömningar för föreningen. Du kan hitta schema för sophämtning samt karta över soprummen på vår hemsida. Om du har några förbättringsförslag till sophanteringen i föreningen är du välkommen att kontakta Adam@brfpomona.se.

Kritmålning på innergården
Det råder delade meningar om den kritmålning som ibland görs på innergården. Vissa förknippar det med glada, lekande barn medan andra ser det som nedsmutsning. Styrelsen har beslutat att inte förbjuda kritmålning på innergården. Däremot vill vi påpeka några förhållningsregler. Målningen får endast ske på ytor där den regnar bort av sig själv, vilket därmed innebär att det inte får målas i portalerna eller på vertikala ytor. Det är alltid föräldrarna som är ansvariga och om målningarna inte försvunnit av sig själv på några dagar så måste föräldrarna spola av ytorna. Lite vanligt vatten räcker för att lösa upp färgen.

Inför extrastämma i höst
Som presenterades på ordinarie föreningsstämma är det på grund av ändrade avskrivningsregler nödvändigt att ändra föreningens stadgar innan året är slut. Stadgeändring kräver två stämmobeslut och därför planerar styrelsen en extrastämma under hösten. Erfoderlig kallelse kommer distribueras via post när det är dags. Vi arbetar också med ett underlag för att tydligare förklara skillnaderna i det nya stadgeförslaget vilket efterfrågades senast.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

8 jun 2015

LED-belysning, tvättstugor och garageinfart

Av John Severinson | 2015-06-08 22:01

Hej kära medlem,

Här kommer en blandad uppdatering från styrelsen i föreningen.

LED-belysningsprojektet
Efter beslut om att gå vidare med installation av LED-belysning kommer nu installationen genomföras successivt med start 8 juni. I denna etapp, som sträcker sig fram till slutet av augusti, installeras strömsnål LED-belysning i alla trapphus, i källaren och i alla hissar. Under installationen av dessa kommer vissa av de befintliga lamporna i trapphusen att märkas temporärt. Vi vill be dig att inte röra denna märkning. 

Ordning i tvättstugor
En fråga uppkom på årsstämman gällande städning i tvättstugor och styrelsen tog på sig att kontrollera detta. Detta har vi nu gjort och upplever att städningen är avsevärt bättre än vad den varit på länge, vilket vi hoppas kan fortsätta. Om du har synpunkter på renhållningen i en enskild tvättstuga så kontakta gärna styrelsen så tillser vi att det blir städat.

Tydligare uppmärkning av garageinfart
Ytterligare en fråga från årsstämman rörde tydligare uppmärkning av garageinfarten för att undvika att bilar parkerar i vägen. Detta kan tyvärr inte föreningen göra själva då gatan ägs och sköts av Solna Stad. Föreningen har tidigare varit i kontakt med kommunen utan framgång. Engagerade medlemmar får gärna försöka på egen hand, kanske blir ärendet viktigare om fler påpekar det.

Hoppas du får en riktigt härlig sommar!

Styrelsen för Brf Pomona, genom John
 

22 maj 2015

Sopning av garaget

Av John Severinson | 2015-05-22 08:08

Kära medlem,

Årlig sopning i garaget är beställd till måndag 8 juni och utförs under arbetstid. Medlemmar med garageplats ska därför ta ut sin bil eller motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

14 apr 2015

Provinstallation av strömsnål belysning

Av John Severinson | 2015-04-14 07:23

Kära medlem,

Styrelsen har under våren arbetat med ett belysningsprojekt med syfte att byta ut glödlampor och lysrör mot LED-belysning. Målet är en avsevärt sänkt energibelysning dels genom att LED-belysning är strömsnålare men också att moderna LED-armaturer kan utrustas med närvarostyrning.

Provinstallationer har genomförts på flertalet platser:

* Utanför entrédörrar
* I samtliga tvättstugor
* I samtliga soprum (med närvarostyrning)
* I hissen Pomonagatan 4 (med närvarostyrning)
* I trapphus Pomonagatan 4 (med närvarostyrning)

Under dagen (14 april) kommer provinstallation även ske:

* På innergården, gångbelysning (1 lampa)
* I takpanel på Anders Lundströms gata 10

Styrelsens avsikt är att på kommande styrelsemöte besluta om införande av LED-belysning i alla föreningens gemensamma utrymmen. Den beräknade energibesparingen är på hela 85% av nuvarande belysnings estimerade förbrukning och investeringen har en återbetalningstid på cirka 6 år.

Vi vill inför det beslutet gärna bjuda in till synpunkter på dessa provinstallationer. Maila gärna styrelsen med dina tankar!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

16 feb 2015

Förslag till val av styrelse 2015 senast 12 april

Av John Severinson | 2015-02-16 11:37

På föreningens stämma den 28:e april 2015 skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Stadgarna anger att minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter skall ingå i styrelsen.

Glädjande nog har valberedningen fått bekräftat att nästan hela den sittande styrelsen är beredd att fortsätta sitt utmärkta arbete, dels genom fortsättning av pågående mandat och dels genom omval. Detta med ett undantag vilket innebär att vi just nu behöver förslag på en suppleant.

Föreningens styrelse har alltid arbetat med delegering av arbetsuppgifter vilket innebär att även suppleanterna har meningsfulla uppgifter att fylla. Några särskilda kunskaper är inte nödvändiga, det viktiga är att man har intresset.

Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger Dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka Din egen investering i Ditt boende.

Styrelsen har länge varit mansdominerad av den enda anledningen att kvinnliga kandidater inte anmäler sig. Det är väl högt på tiden att det blir ändring på detta, eller……?

Är Du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen som suppleant, eller om Du bara vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi Dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 12:e april.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?
Känner Du någon i föreningen som Du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan Du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om Din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person Du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp. Tveka i så fall inte att höra av Dig till oss i valberedningen med Ditt förslag.

Valberedningen
Wendy Broadgate, Signe Tillischgatan 2, 0707-141799, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

9 feb 2015

Motioner till årsstämman och dålig mobiltäckning med Telia

Av John Severinson | 2015-02-09 22:20

Hej kära medlem,

Motioner till årsstämman
Den 28 april är det som tidigare meddelats dags för årsstämma. Nu är det dags att skriva motioner till stämman. Din motion kan skickas till styrelsen@brfpomona.se, kan laddas upp via "Kontakta oss" på föreningens hemsida eller kan läggas i föreningens brevlåda på Pomonagatan 4.

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 6 mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Dålig täckning med Telia
Styrelsen har uppmärksammat att många medlemmar som har Telia som mobiloperatör har dålig täckning i sina lägenheter. Denna fråga har vi därför försökt driva mot Telia men dessvärre utan större framgångar. Man hänvisar till "kommande utbyggnad inom 6 månader", något som meddelats flertalet gånger de senaste åren utan förbättring. Vi har dock inte riktigt givit upp än och det borde inte du göra heller. Enligt principen "ju fler som felanmäler desto viktigare blir ärendet" så vill vi uppmuntra alla medlemmar som upplevt problem att ta kontakt med Telia. Använd till exempel formuläret "Inte nöjd med tidigare kontakt" och hänvisa till styrelsens kontakt. Du kan också ringa kundtjänst på telefonnummer 90 200.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona
 

3 feb 2015

Datum för årsstämma och nya regler för ombyggnad

Av John Severinson | 2015-02-03 19:42

Hej kära medlem,

Snart är det dags igen för årsstämma. Du kan redan nu skriva upp datumet 28 april klockan 19:00 i din kalender. Styrelsen återkommer med stadgeenlig kallelse. 

Styrelsen har antagit nya regler för ombyggnation. Syftet är att säkerställa ett långsiktigt bevarande av fastighetens, och därmed våra lägenheters, värde. Reglerna innebär bland annat att ombyggnation av våtrum alltid ska utföras av behörig hantverkare och att styrelsen ska meddelas. 

Reglerna finns på hemsidan:
http://www.brfpomona.se/sidor/regler-vid-ombyggnation

Vi vill också påpeka att trots vår ansats att göra fint i soprummen så har redan ordningen störts då någon ställt ner en dörr och en datorskärm i grovsoprummet. Detta medför ökade kostnader och är inte okej. Fortsätter ordningen misskötas måste styrelsen överväga andra åtgärder och i extrema fall kan det leda till att grovsoprummet stängs.

A short summary in English:

 • The annual general meeting is scheduled for April 28th 19:00.
 • The board has decided on new rules for apartment reconstructions, please read: http://www.brfpomona.se/sidor/rules-for-apartment-reconstruction
 • Please keep tidy in the recycling rooms. Despite recent efforts several new non-allowed items have been left in the bigger recycling room. If this continues the board will have to evaluate other actions going forward. 

Vänliga hälsningar/best regards,
Styrelsen i Brf Pomona

10 jan 2015

Ommålningar

Av John Severinson | 2015-01-10 18:13

Hej kära medlem,

Vi börjar året genom att måla om i trapphusen på Pomonagatan 2 och Frögatan 1. Denna åtgärd är ett led i en större ambition att systematiskt måla om alla trapphus. De trapphus som ännu inte målats om kommer att tas om hand framöver.

Vi vill också rikta ett stort tack till de medlemmar som tagit initiativ att förbättringsmåla skavanker i hissarna på Pomonagatan 2 och Signe Tillischgatan 4 - tack! Om du vill göra en insats i hissen där du bor så har styrelsen pensel och färg - kontakta oss för detta.

Gott nytt år!
Styrelsen för Brf Pomona